ÇALIŞMA  ALANLARI

ÇALIŞMA  ALANLARI

Ticari İşletme Hukuku

6102 sayılı Yeni Ticaret Kanunu’nun 1. Kitabında ayrıntılı bir şekilde düzenlenen ticari işletme hukuku, tacirler bakımından her türlü iç ve dış ilişkiyi inceleyen hukuk dalıdır. KYA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, müvekkillerine, ticari işletmenin devri birleşmesi ve rehni, unvanının ve markasının korunması, haksız rekabet, ortaklar arası ilişki gibi konularda akademi ve uygulamaya yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Şirketler Hukuku

6102 sayılı Yeni Ticaret Kanunu’nun 2. Kitabında ayrıntılı bir şekilde düzenlenen şirketler hukuku, tüzel kişiliği haiz ortaklıkların iç ve dış ilişkilerini inceleyen hukuk dalıdır. KYA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, müvekkillerine, kuruluş sözleşmesi ve esas sözleşme hazırlanması, esas sözleşme değişikliği, genel kurul kararlarının iptali, butlanı veya yokluğu, yönetim kurulu kararlarının geçerlilikleri, yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları, şirketin sona ermesi gibi konularda akademi ve uygulamaya yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Kıymetli Evrak Hukuku

6102 sayılı Yeni Ticaret Kanunu m. 645’te “kıymetli evraklar öyle senetlerdir ki bunların içerdikleri hak, senetten ayrı ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.” şeklinde tanımlanan kıymetli evraklar tanımdan da anlaşılacağı üzere bir hakkı barındırması açısından oldukça önemlidir. KYA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi de müvekkillerine, özellikle kambiyo senetlerine ilişkin olarak akademi ve uygulamaya yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Sigorta Hukuku

Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir. Sigorta hukuku ise geniş anlamda sigorta sözleşmelerini inceleyen hukuk dalıdır. KYA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi müvekkillerine sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin akademi ve uygulamaya yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İş Hukuku

İş hukuku, işçiler bakımından çalışma koşulları, işçilerin ücretleri ve her türlü alacak hakları, iş sendikaları ve işçinin işe başlamasıyla birlikte ortaya çıkan işçi işveren ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. KYA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi müvekkillerine, çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumluluklarına, çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması, işe iade, ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer işçilik alacaklarına ilişkin, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, güncel mevzuat ile uyumlu sözleşmelerin hazırlanması konularında akademi ve uygulamaya yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İcra Hukuku

İcra hukuku, borç doğurucu bir ilişkiye girmiş taraflar arasında, taraflardan birinin borcunu hiç ödememesi, eksik ödemesi veya borcunu ödemeyi geciktirmesi halinde devletin güç kullanma tekeline bağlı olarak alacakların tahsilatının ne şekilde yapılacağını inceleyen hukuk dalıdır. KYA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, ilamsız, ilamlı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu, nafaka, ipotek başta olmak üzere her türlü icra takibinde müvekkillerine akademi ve uygulamaya yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Sağlık Hukuku

Özellikle Amerika ve Avrupa’da oldukça gelişmiş bir şekilde uygulanmakta olan sağlık hukuku 2000 yılından itibaren Türkiye’de de kodifikasyona konu olan bir hukuk dalıdır. KYA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi müvekkillerine bu bağlamda, hekimlerin mesleki sorumluluk sigortaları ve bu sigortaya ilişkin rizikonun gerçekleşmesine yönelik akademi ve uygulamaya yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku günlük hayatta birçok alanda bireyler arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan hukuk dalıdır. Gerek bireysel olarak günlük hayatta gerekse tüzel kişiler olarak ticari hayatta taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözülebilmesi amacıyla bu ilişkilerin doğru hukuki zeminle hazırlanmasının gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. KYA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerin menfaatlerini korumayı misyon edinmiştir. Bu bağlamda KYA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi müvekkillerin talepleri doğrultusunda her türlü sözleşme türünde müvekkillerine akademi ve uygulamaya yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku, fikri ve iktisadi değer taşıyan ürünlerin korunmasını ve hak sahiplerinin bu korunmadan yararlanma yetkisini inceleyen hukuk dalıdır. KYA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, telif hakları kapsamında eser sahibinin hakları ve bağlantılı haklar; sınai mülkiyet hakları kapsamında patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler konularında müvekkillerine akademi ve uygulamaya yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Görece yeni bir hukuk dalı olan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere çeşitli hukuki metinlerde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olan kişisel verilerin korunması hukuku, tam veya kısmi istisna hallerinin dışında, hak ehliyetine sahip gerçek kişilerin verilerinin işlenmesine ilişkin kuralları inceleyen hukuk dalıdır. KYA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi müvekkillerine, özellikle verilerin mevzuat çerçevesinde ne şekilde işlenmesi gerektiğine ve veri sorumlusunun karşılaşacağı hukuki problemlere ilişkin akademi ve uygulamaya yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İdare ve Vergi Hukuku

Geniş anlamda idare hukuku idarenin eylem ve işlemlerinde doğan hukuki sorunları inceleyen hukuk dalıdır. Özellikle, Türkiye gibi bireylerin devletle yoğun ilişkilerinin bulunduğu ülkelerde, bireylerin idarenin eylemlerinden veya işlemlerinden kaynaklı zarara uğradığı durumlara sık rastlanmaktadır. Bu bağlamda KYA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi müvekkillerinin idare ile girmiş olduğu hukuki işlemlerde akademi ve uygulamaya yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bunun yanında, KYA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi devletin vergilendirme işlemlerinde de vergilendirme sürecinde ortaya çakan hukuki problemlerde akademi ve uygulamaya yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.